Muudatused Ukraina siirdehindade regulatsioonis

1. septembrist 2013.a. jõustus Ukrainas uus siirdehindade regulatsioon, mis on oma olemuselt üpris sarnane OECD juhistele ning mistõttu võib eeldada, et Ukraina siirdehindade poliitikas on võetud suund OECD poolt väljatöötatud lahendustele.

Siiski on hetkel veel mõningaid erinevusi Ukraina ja OECD siirdehindade käsituse osas, kuid sellest hoolimata on Ukraina regulatsioon samastatav juba väljatöötatud praktikale, mis on kasutust leidnud teistes riikides.

Ukraina siirdehindade regulatsiooni puhul on oluline tähelepanu juhtida asjaolule, et lisaks seotud osapoolte vahelistele tehingutele kehtivad siirdehindade reeglid ka sõltumatute poolte vahelistele tehingutele, kui need on tehtud mitteresidentidega niiöelda madala maksumääraga riikides. Siirdehindade regulatsiooni mõistes on madala maksumääraga riigiga tegemist juhul, kui ettevõtte tulumaks nimetatud riigis on 5 % madalam kui Ukrainas (Ukrainas on ettevõtte tulumaks 2013. aastal 19% ja 2014. aastal 16%). Täieliku nimekirja riikidest, kus maksumäär on madalam kui Ukrainas, koostab Ukraina valitsus.

Siirdehindade regulatsiooni kohaselt tuleb kontrollida selliseid tehinguid, mille puhul on ületatud aastane piirmäär 50 miljonit Ukraina grivnad ühe osapoole kohta. Maksumaksjal on tehingute analüüsimisel õigus kasutada viit enamlevinud meetodit – võrreldava hinna meetod (CUP), edasimüügi hinna meetod (RPM), kulupõhine meetod (CPLM), jagatud kasumi meetod (PMS) ja tehingupõhine tootluse meetod (TNMM). Lisaks asendatakse senine 20 % „safe harbour” reegel „arm´s lenght price” ehk turuväärtuse mõistega.

Uute regulatsioonide sisseviimise perioodil on teatud ettevõtjatel võimalik rakendada niiöelda lihtsustatud siirdehindade reegleid ja seda kuni aastani 2018. Eelkõige puudutab see õli, gaasi, kemikaalide, metallide jne eksportijaid ja importijaid, kelle tehingupartner asub madala maksumääraga riigis. Lihtsustatud reeglite kohaselt peab turuväärtusele vastav hind olema arvutatud informatsiooni põhjal, mis on saadud valitsuse poolt heaks kiidetud allikast ning ettevõtjatele on lubatud kuni 5 % kõikumine.

Dokumentatsiooni esitamise osas lasuvad kõrgemad nõudmised suurettevõtetel, kellel on kohustus dokumentatsioon esitada iga aasta 1. maiks. Seevastu väikeettevõtetel peab olema valmidus esitada dokumentatsioon juhul, kui maksuamet seda nõuab. Samuti on nõutav, et dokumentatsiooni juurde lisataks täiendavad tõendid – näiteks arved, lepingu, panga väljavõtted jne.

Allikas : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/408-18

Jõustus 1. september 2013.a. 

Annika Soom

Maksunõustaja

Villems Donoway OÜ

Article topic: